Jump to content

Stan Wyjatkowy


jan koval
 Share

Recommended Posts

Co to są sprawy pilne?? Pytam z ciekawości. Ktoś to określił czy to zależy od x który powie to pilne a to nie.

Definicje zawiera par. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Cytuje:
sprawy pilne:
a) sprawy w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, sprawy, w których jest stosowane tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, zadania sądu w postępowaniu przygotowawczym, w których przesłuchanie świadka odbywa się przez sąd na podstawie art. 185a-185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150 i 679), zwanej dalej "K.p.k.", oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, a także sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie,
b ) wnioski o udzielenie zabezpieczenia,
c) wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
d) sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm. 1 ), zwanej dalej "K.p.c.", sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem,
e) sprawy z zakresu prawa pracy związane z roszczeniami pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
f) sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych dotyczące przyznania lub wstrzymania prawa do emerytury lub renty,
g) skargi na czynności komornika,
h) sprawy o naruszenie posiadania,
i) sprawy z powództwa i przeciwko syndykowi oraz zarządcy ustanowionemu w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
j) sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 2435),
k) sprawy, w których uwzględniono skargę złożoną w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75), albo orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzono naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie,
l) wnioski o zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
m) sprawy o wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu rozpoznawczym lub ustanowieniu zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości na podstawie postanowienia Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich,
n) sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 oraz z 2019 r. poz. 730),
o) sprawy dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji,
p) sprawy, w których oskarżonym jest sędzia lub prokurator,
r) sprawy o uchylenie, stwierdzenie nieważności oraz ustalenie istnienia albo nieistnienia uchwał spółek kapitałowych,
s) zadania sądu przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Poczty będziesz miał coraz mniej. Do odwołania wstrzymano wysyłkę pism, których doręczenie skutkuje rozpoczęciem biegu terminów procesowych. Nie dotyczy spraw pilnych.

 

Niestety, zanim ktoś powstrzyma radosną twórczość komorników to chwila minie.

Poza tym, w sumie mała różnica czy jeden do odbioru, czy trzydzieści.

Dzisiaj mi zeszło (przy okienku, bo kolejki nie było) prawie półtorej godziny.  :ph34r:

Ale ja lubię swoją pocztę, także jakaś odmiana od siedzenia w domu.  :D

Link to comment
Share on other sites

Myślę, że źle liczysz. Gdyby w 54% firm pracowało 54% zatrudnionych w kraju miałoby to sens, ale nie znamy jaki procent zatrudnionych pracuje w firmach małych, jaki w średnich itd.
Ale to i tak nie ma znaczenia, bo to tylko chwilowe deklaracje, które za 2 tygodnie mogą wyglądać zupełnie inaczej, a za 2 miesiące po zdarzeniu z sytuacją gospodarczą jaka będzie wtedy, jeszcze inaczej.

Pewne jest tylko, że bezrobocie wzrośnie bardzo mocno jak i inflacja, oraz że wiele firm padnie, wielu ludzi będzie miało problem z brakiem pieniędzy na żywność i inne podstawowe potrzeby, wg mnie odczujemy to znacznie dotkliwiej niż wirusa i będzie to duża część społeczeństwa, w każdym przedziale wiekowym.

Na pewno bezrobocie będzie duże. Dla przykładu w USA przez ostatni tydzień 3 280 000 osób straciło pracę, czyli 4 krotnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej od kiedy prowadzone są badania.
https://next.gazeta.....html#s=BoxMMt2

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych szacuje, że u nich bezrobocie sięgnie 30%. Ludzi mają 327 200 000 w kraju. Aktywnych zawodowo jest 62.7% obywateli. Łatwo policzyć, że bez pracy tam w najbliższym czasie znajdzie się 61 500 000 osób. Czyli szykuje się olbrzymia zapaść gospodarcza i cofnięcie gospodarki o kilkadziesiąt długich lat.
Link to comment
Share on other sites

Na pewno bezrobocie będzie duże. Dla przykładu w USA przez ostatni tydzień 3 280 000 osób straciło pracę, czyli 4 krotnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej od kiedy prowadzone są badania.
https://next.gazeta.....html#s=BoxMMt2

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych szacuje, że u nich bezrobocie sięgnie 30%. Ludzi mają 327 200 000 w kraju. Aktywnych zawodowo jest 62.7% obywateli. Łatwo policzyć, że bez pracy tam w najbliższym czasie znajdzie się 61 500 000 osób. Czyli szykuje się olbrzymia zapaść gospodarcza i cofnięcie gospodarki o kilkadziesiąt długich lat.

Cześć

Nic do Ciebie i Szymona nie mam ale jak tak czytam Wasze posty dotyczące przyszłości to już planuję wyprawę po krzemienie żeby robić pięściaki.

Pozdrowienia

Link to comment
Share on other sites

I to rozumiem.

 

Co rozumiesz?

Duża część ludzi w Indiach żyje z dnia na dzień, nie dostają pensji, a kolację i śniadanie następnego dnia jedzą za to, co przez cały dzień zarobią. Nie wyjdą przez kilka dni z domu to zaczną im umierać dzieci z głodu (na pewno a nie hipotetycznie). A zagrożenie wirusem dla nich jest hipotetyczne, nie wiadomo czy w ogóle zachorują, a jeśli nawet to mało prawdopodobne że umrą. Śmierć głodowa jest dla nich dość pewna jeśli z domu nie wyjdą. Oni nie mają wyboru a Ty chcesz ich napierdalać pałami.

 

Jeżeli próbując ratować niewielką liczbę starców (z niepewnym sukcesem takich działań) powoduje się dużo większe (i pewne) zagrożenie dla wszystkich (również młodych i dzieci) to nie ma to nic wspólnego z humanitaryzmem ani nawet ze zdrowym rozsądkiem. To symptom degeneracji cywilizacji. Tylko żreć i żyć, jak najdłużej, bez względu na koszt ponoszony przez innych.

Link to comment
Share on other sites

Co rozumiesz?

Duża część ludzi w Indiach żyje z dnia na dzień, nie dostają pensji, a kolację i śniadanie następnego dnia jedzą za to, co przez cały dzień zarobią. Nie wyjdą przez kilka dni z domu to zaczną im umierać dzieci z głodu (na pewno a nie hipotetycznie). A zagrożenie wirusem dla nich jest hipotetyczne, nie wiadomo czy w ogóle zachorują, a jeśli nawet to mało prawdopodobne że umrą. Śmierć głodowa jest dla nich dość pewna jeśli z domu nie wyjdą. Oni nie mają wyboru a Ty chcesz ich napierdalać pałami.

 

Jeżeli próbując ratować niewielką liczbę starców (z niepewnym sukcesem takich działań) powoduje się dużo większe (i pewne) zagrożenie dla wszystkich (również młodych i dzieci) to nie ma to nic wspólnego z humanitaryzmem ani nawet ze zdrowym rozsądkiem. To symptom degeneracji cywilizacji. Tylko żreć i żyć, jak najdłużej, bez względu na koszt ponoszony przez innych.

to sie nazywa  mass casualty triage ….w sytuacji wojennej lub innych katastrof, najpierw ratuje sie najmniej uszkodzonych i  mlodszych … twarda zasada, ale najbardziej  logiczna - nikt nie rzuca sie  na pomoc facetowi z urwanymi obiema nogami , ktory juz ledwie krwawi z tetnic udowych……..

Link to comment
Share on other sites

I to rozumiem.

 

A widzisz, mnie właśnie o to chodzi, żeby w Polsce nie było takich sytuacji jak analizowana. To społeczeństwo jest od tego żeby patrzeć władzy na ręce i trzymać ją za pysk a nie odwrotnie. W każdym innym przypadku; bez stosownej społecznej kontroli; władza demoralizuje - od poziomu zwykłego krawężnika począwszy na prezydencie skończywszy. Naszym lokalnym watażkom też się marzy taki bantustan: https://fakty.interi..._source=special

Link to comment
Share on other sites

Co rozumiesz?

Duża część ludzi w Indiach żyje z dnia na dzień, nie dostają pensji, a kolację i śniadanie następnego dnia jedzą za to, co przez cały dzień zarobią. Nie wyjdą przez kilka dni z domu to zaczną im umierać dzieci z głodu (na pewno a nie hipotetycznie). A zagrożenie wirusem dla nich jest hipotetyczne, nie wiadomo czy w ogóle zachorują, a jeśli nawet to mało prawdopodobne że umrą. Śmierć głodowa jest dla nich dość pewna jeśli z domu nie wyjdą. Oni nie mają wyboru a Ty chcesz ich napierdalać pałami.

 

Jeżeli próbując ratować niewielką liczbę starców (z niepewnym sukcesem takich działań) powoduje się dużo większe (i pewne) zagrożenie dla wszystkich (również młodych i dzieci) to nie ma to nic wspólnego z humanitaryzmem ani nawet ze zdrowym rozsądkiem. To symptom degeneracji cywilizacji. Tylko żreć i żyć, jak najdłużej, bez względu na koszt ponoszony przez innych.

Cześć

Ale jesteś spięty Szymonie. Ziemowit złapał.

 

Pozdrowienia

Link to comment
Share on other sites

czy to prawda?
Podobno, jak zgłosić do US prośbę o odroczenie podatku to w pare godzin US blokuje Ci konto.
Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić lub zaprzeczyć?

 

Nie słyszałem o takich akcjach.

Ale gdybym był ministrem finansów, to autor tej plotki już byłby u mnie naczelnikiem, jeśli nie szefem departamentu.  :D

Link to comment
Share on other sites

czy to prawda?
Podobno, jak zgłosić do US prośbę o odroczenie podatku to w pare godzin US blokuje Ci konto.
Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić lub zaprzeczyć?

Bzdura : kazdy ma prawo wnioskowac o odroczenie zaplacenia podatku rocznego zwykle o 4-6 mies - nic to nie kosztuje, jezeli sie to zglosi przed 15 kwietnia- co jest data placenia/rozliczenia podatkow

 

zadne konta sie nie blokuja - raz wystapilem o takie cos i spoko

 

w tym roku, ze wzgledu na Corona deadline jest przedluzony do czerwca lub lipca

Link to comment
Share on other sites

Nie słyszałem o takich akcjach. Ale gdybym był ministrem finansów, to autor tej plotki już byłby u mnie naczelnikiem, jeśli nie szefem departamentu. :D

A u mnie dostalby wyrok za sabotaz gospodarczy i katastrofalny PR.
Link to comment
Share on other sites

Polecam gorąco wywiady w tym temacie z profesorem Królem oraz Hausnerem.

https://tvn24.pl/pol...podarke-4514264

Z Profesorem Królem dopiero się zakończył więc pewnie będzie do znalezienia w najbliższym czasie.

  Z przykrością wysłuchałem tej rozmowy. Dawno nie słyszałem tak horendalnych bzdur jakie wygadywał prof. Król. Wieszczył jak opętana Kasandra, jakby miał  jakieś "widzenia"...  Nawet mi się nie chce nad jego tezami znęcać. Coś okropnego. Niestety sądzę, że będzie takich "widzeń" więcej, bo sytuacja sprzyja... 

Link to comment
Share on other sites

Z przykrością wysłuchałem tej rozmowy. Dawno nie słyszałem tak horendalnych bzdur jakie wygadywał prof. Król. Wieszczył jak opętana Kasandra, jakby miał jakieś "widzenia"... Nawet mi się nie chce nad jego tezami znęcać. Coś okropnego. Niestety sądzę, że będzie takich "widzeń" więcej, bo sytuacja sprzyja...

Biedny deVino, musial wysluchac gadzinowki i zapowiada, ze bedzie ich wiecej. Wspolczuje bardzo serdecznie(fuj)
Link to comment
Share on other sites

Możesz napisać dlaczego polecasz i to gorąco? Co jest takiego ważnego, przełomowego, nowego?

A czy musi być coś przełomowego żeby polecać tego odsłuchanie?
Może rzeczywiście powinienem to zatytułować"Mało przełomowe i nie ważne w sumie" wywiady na temat obecnej sytuacji, przeprowadzone z dwoma osobami powszechnie uważanymi za autorytety. I tu pewnie padnie pytanie, :"w jakich dziedzinach to autorytety"? Bo przecież nie epidemiolodzy..
Ps
Przepraszam Dany, zawsze mogłeś wyłączyć bo pierwszej bzdurze jaką usłyszałeś.
Kto będzie miał rację i kto mówił bzdury, to za jakiś czas zobaczymy.
Link to comment
Share on other sites

Odpowiedzi na pytanie nie dostałem.

Przebrnąłem tylko przez Hausnera i ... gada jak nastolatek, albo lepiej, jak kandydatka na miss: "trzeba robić miliony szybkich testów" to takie "żeby był pokój na świecie". Tylko nie mówi skąd niby te testy (https://wiadomosci.o...e-testy/h59wzmm). Dziennikarzyna (dramat co się dzieje w tym zawodzie) też nie dopytuje. Do tego obowiązkowy przekaz: "rząd/pis jest zły" ale też na ogólnikach. Taki "autorytet", a podobno to pis jest dla ciemnego ludu/manipuluje/ma łatkę populistów :-)

Dlatego zapytałem czemu polecasz bo może Król coś ma ciekawszego do powiedzenia... ale teraz już jestem pewny, że mogę to olać.
Link to comment
Share on other sites

Odpowiedzi na pytanie nie dostałem.

Przebrnąłem tylko przez Hausnera i ... gada jak nastolatek, albo lepiej, jak kandydatka na miss: "trzeba robić miliony szybkich testów" to takie "żeby był pokój na świecie". Tylko nie mówi skąd niby te testy (https://wiadomosci.o...e-testy/h59wzmm). Dziennikarzyna (dramat co się dzieje w tym zawodzie) też nie dopytuje. Do tego obowiązkowy przekaz: "rząd/pis jest zły" ale też na ogólnikach. Taki "autorytet", a podobno to pis jest dla ciemnego ludu/manipuluje/ma łatkę populistów :-)

Dlatego zapytałem czemu polecasz bo może Król coś ma ciekawszego do powiedzenia... ale teraz już jestem pewny, że mogę to olać.

Gdyby nie powiedział czegoś przeciwko PiSowi to byś się pewnie nie odezwał.

Autorytetów już nie ma - tacy ja Ty je zniszczyli.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...